Boende vinner - oskäligt att hem förvandlas till källarlägenheter när Citybanan byggs

De boende på bottenplanet i ett bostadshus i Vasa-stan i Stockholm
ska inte behöva tåla att deras boenden riskerar att förvandlas till
källarlägenheter när Citybanan byggs. Det slår Mark- och
miljööver-domstolen fast och går därmed emot både läns-styrelsen och
mark- och miljödomstolen.

Bild från bygget av Citybanan.

En man har tagit strid med
kommunfullmäktige och drivit frågan om en ny detaljplan till högsta
instans efter att ha fått avslag både hos Länsstyrelsen i Stockholm och
Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Fastigheten som domen gäller ligger i anslutning till Odenplan.

Ny detaljplan
Som
en del av förtätningsarbetet i samband med pendeltågsprojektet
Citybanan har kommunen godtagit en ny detaljplan som ska skapa nya
bostäder och handelsytor.

Detaljplanen medger bland annat att två
nya gårdshus byggs och att nivån på gården till det befintliga
bostadshuset höjs med cirka 3,4 meter -– något som gör det möjligt för
fastighetsägaren att skapa ett helt nytt våningsplan med handelslokaler
på gården.

En zon närmast de lägenheter som idag vetter mot gården
ska dock vara nedsänkt så att gården där ligger i nivå med golven i
lägenheterna om man ska tro kommunens illustrationer av projektet, som
dock inte är bindande.

Både länsstyrelsen och Mark- och
miljödomstolen ansåg att de olägenheter som mannen och hans grannar
drabbas av var acceptabla med hänsyn till det stora intresset av att
frigöra handels- och serviceytor i anslutning till Odenplan - som kommer
att bli en framtida knutpunkt för allmänna kommunikationer i Stockholm.

Ett tekniskt råd i MMD var dock skiljaktigt och ville upphäva planen.

Oskäligt att få källarlägenhet
Mark-
och miljööverdomstolen går nu på mannens linje och förklarar att
beslutet att anta detaljplanen, i den del som berör fastigheten, ska
upphävas.

Domstolen skriver:

"Möjligheten att höja
gårdsnivån kommer att påverka gårdsmiljön kraftigt. Lägenheterna som är
vända mot gården, däribland X (mannens)  lägenhet, riskerar att få
karaktären av källarlägenheter med en betydande risk för olägenheter
genom insyn i sovrum och kök, försämrade ljusförhållanden och andra
störningar."

"Även om fastigheten ligger inom område där
olägenheter på grund av förtätning vanligen får accepteras finner Mark-
och miljööverdomstolen att sådana olägenheter inte skäligen far tålas
utan att detaljplanen reglerar utformningen av bebyggelsen så att oläge

nheterna för omgivningen så långt möjligt begränsas."

Så är inte fallet med kommunens plan, som bland annat varken reglerar nivån på
det nya underbyggda bjälklaget på gården eller i vilken omfattning
detta får användas för byggnader eller andra anläggningar.

Mark- och miljööverdomstolen stoppar därför detaljplanen i denna del.

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Artikel publicerad av Dagens Juridik 2015-08-31